31 Ağustos 2018 Cuma

Toplumsal Cinsiyet

toplumsal cinsiyet ile ilgili görsel sonucu
Toplumsal kategori olarak cinsiyet

Yeni insanlarla karşılaştığımızda, onları erkek ya da kadın olarak kimliklemeye çalışmamız

Toplumsal cinsiyetin yaşamdaki belli başlı kategorilerinden bir olması

Toplumsal cinsiyet damgalaması cinsiyet tiplemesi kendiliğinden ve üzerinde fazla düşünmeden gerçekleşiyorFiziksel Özellikler
Anababalaın çocuklarını cinsiyetleri açıkça belli olacak şekilde giydirmeleri
AVM de yapılan bir çalışma bebeklerin %90'nın renk ve stil olarak cinsiyet damgalı olarak giydirildiklerini ortaya koymuştur.

Shakin, Shakin ve Sterglanz 1985 kızların % 75 i pembe tonları tercih ederken, erkeklerin %78'i mavi renkleri tercih ettikleri görülmüştür.
Cinsiyet kategorileme sürecine dikkati çeker ve hemen erkek mi yoksa kadın mı olduğuna ilikin bilgi araşına neden olur. Nesne ve etkinliklerin de erkeksi ya da kadınsı olarak tanımlanması, örneğin oyuncakların küçük yaşta, kız ya da erkek çocuklarına ait olduğunun öğrenilmesi
Toplumsal cinsiyet tiplemesi süreci yetişkinlikte de devam eder. Erkek işi ya da kadın işi ve mesleklere yansır
Kültürler, neyin erkeksi ya da kadınsı olduğuna ilişkin tanımlarında ve cinsiyet farklılık ya da benzerlikleri tanımlarında ve cinsiyet farklılıkları ya da benzerliklerini vurgulamalarında farklılıklar .
Toplumsal Cinsiyet Kalıpyargıları

Bir kişinin cinsiyeti o kişiye ilişkin algımızı, ona ve davranışlarına ilişkin değerlendirmelerimiz etkiler. Toplumsal cinsiyet kalıpyargıları, erkekler ve kadınların kişilik özellikleri hakkında inançlar etki eder. Kadın ve Erkeklerin farklı olduğunu düşünülmesi, bir cinsin diğerinden daha saldırgan ya da şefkatli olduğuna inanmak,

Cinslerin kitle iletişim araçlarındaki imleri
Televizyon, filmler, popüler müzik ve diğer kitle iletişim araçlarının erkeksilik ve kadınsılık doğası hakkında mesajlar aktarması, Reklamlar. Gazete ve dergilerdeki fotoğraflar; Erkekler genellikle yüzleri vurgulanırken kadınların daha çok vücutları üzerinde odaklanılmıştır.
 Dergilerdeki reklamların kadınlarda vücudu gösterme olasılığının erkeklerde olduğundan 4 kat daha fazla bulunması , Televizyon programlarında erkek konuklarda yüzü, kadın konuklardaysa bütün vücudu içeren kamera çekimlerinin olması kullanılır.

Erkeklerin daha geniş toplumsal rol ve etkinlikte gösterilirken kadınların daha çok ev işleri ve aile rollerile sınırlı tutulması
Erkeklerin yaygın olarak uzmanlar ve liderler olarak gösterilmesi kadınların izleyiciler olarak öne çıkarılması, erkeklerin genellikle kadınlardan daha etkin, atılgan ve etkili olarak canlandırılması

Son yıllardaki yansımalar?
Kitle iletişim araçlarınının cinsiyetleri yanlı yansıtmalarının insanların günlük yaşamları üzerinde gerçek bir etkisi var mıdır?
Çalışmalar, daha fazla televizyon seyreden çocukların; erkek ve kadınlar hakkında daha kalıpyargısal görüşlere sahip olduklarını, her iki cinsiyete uygun işlerde kalıpyargısal düşündüklerini, çocuklarda televizyon seyretme süresi ile ev işleriin cinsiyet tiplemesine ilişkin tutumları arasında olumlu ilişki bulunduğunu, buluşık yıkamaya ve yemek yapmaya yardım etmemenin yalnızca kızların işi olması gerektiğine daha fazla inandıklarını göstermektedir.

Nedensellik

Kültürel ve Kişisel Kalıpyargılar
Kültürel kalıpyargılar, cinsiyet hakkında kitle iletişim araçları, din, sanat ve edebiyat tarafından aktarılan inançlardır.
Bireyler bu kalıpyargıları bilir fakat onaylayabilirler veya onaylamayabilirler.Kültürün kadınları daha az yeterli görmesi de etkilidir.

Kişisel kalıpyargılar ise erkekler ve ya kadınlar gibi gruplar hakkında kişisel inançlarımızdır.

Erkekler, Liderlik, nesnellik ve bağımsızlık gibi yeterlilikle ve araçsallıkla ilgili özellikler
Kadınlar yumuşaklık ve başkalarının duyguları hakkında farkındalık gibi cana yakınlık ve konuşkanlıkla ilgili özellikler

Toplumsal cinsiyet alt tipleri
Erkek ve kadın alt gruplarından imgeler yaratma, 

Yaşlı kadınlar- Erkeksiler - Anneler
Babalar - Atletikler - İş Adamları

Kalıp yargıları etkinleştirme
Bilgi eksikliği, Bir kişi hakkında bilgi azaldıka o kişiyi kalıpyargılar temelinde algılama ve tepki verme eğilimi artmaktadır.
Grup üyeliğinin  çarpıcılığı
Güç ve kalıpyargılama, Güç dengesi, kalıpyargılama eğilimini artırmaktadır.

Kalıpyargıların tehlikeleri,
Kalıpyargılar aşırı yalınlaştırmalara neden olur. Belirli grupların üyelerine karşı önyargıyı ve ayrımcılığı haklı göstermek için kullanılır.
Kalıpyargılar, gruplararasındaki 1farkları abartır ve grup içi farklılıkları en aza indirmektedir.
Cinsiyet kalıpyargıları bütün erkekleri birbirinin benzeri olarak görebilir, erkekler ve kadınların çok farklı görünmelerine neden olabilir.

Kalıpyargılar kendini gerçekleştiren kehanetlere dönüşecek şekildi davranmaya neden olabilir.
kendini gerçekleştiren kehanet ile ilgili görsel sonucu

Edimi Değerlendirme Görev ya da işin cinsiyet damgalı olup olmaması değerlendirme yanlılığı üzerinde etkili olabilir, erkekler geleneksel olarak erkeksi işlerde kadınlar kadınsı işlerde avantajlı olabilirler.
Casch, Gillen ve Bruns 1977 araba satış elemanlığı büro resepsiyonistliği motel memerluğu
Kişi hakkında sahip olunan ilişkili bilginin miktarı
Bireyin yeteneği hakkında yeterli bilgi sağlandığında değerlendirmelerde cinsiyet yanlılığı olasılığı düşmektedir, eğilimlerin yanlılık derecesi etkili olmaktadır.

Cinsiyet ve Benlik
Cinsiyet  Kimliği, erkek ya da kadın olma kimliğine sahip olma bilgisidir. Yaşamın  erken dönemlerinde kazanılır.

Düşük kadınsılar, erkeksi ve ayrışmamış
Yüksek Kadınsılar, androjen ve kadınsı
Düşük erkeksiler, ayrışmamış kadınsı
yüksek erkeksilik, erkeksi ve androjen

Kuramsal Yaklaşımlar
Cinsiyet farklılıkları çeşitli biyolojik etmenler tarafından etkilenir, bazı sosyal psikologlar, toplumsal güçlerin ve grup halinde yaşamanın doğasının temel biyolojik eğilimleri değiştirebileceğini vurgulamaktadır.
Toplusallaşma
İnsanların cinsiye hakkındaki bilgileri değişik öğrenme ve cinsiyete uygun davranışları kazanma yollarını vurgulamaktadır.
Toplumun erkek ve kadın davranışları için farklı beklenti ve standarlarının olması Çocukların bu standartları öğrenmesi

Toplumsal Roller
İnsanların davranışları toplumsal rollerden güçlü biçimde etkilenmektedir. Önemli birçok toplumsal rollerden güçlü biçimde etkilenmektedir.
Geleneksel roller erkek ve kadın davranışlarının birçok bakımdan etkilemektedir. Kadınlar yuva yapıcı, çocuk bakıcılar, erkekler ev dışında çalışanlar olarak cinsiyete dayalı bir iş bölümü sürdürmektedirler.
Yeni bir kişiyle karşılaşıldığında cinsiyet bir ipucu olarak tanımlanabilir örneğin erkekler kendine güveni yüksek, kadınlar destekleyici gözükebilir
 Toplumsal rol kuramına göre, erkek ve kadın davranışları arasındaki farklılıkların nedeni, iki cinsin günlk yaşamlarında farklı rolleri yerine getiriyor olmalarıdır.

Toplumsal Durumlar
Davranış üzerinde temel bir etki halihazırdaki toplumsal ortamdır. Başkalarının bizi sevmesinin istediğimizde sık sık onların beklentilerine uymaya çalışırız.

Erkeklerde ve Kadınlarda Değişen Roller

Cinsiyet rollerine ilişkin tutumlarda değişiklikler, Kültürler arası çalışmalara göre cinsiyet rollerine ilişkin geleneksel tutumlar kırsal ve endüstürileşmemiş toplumlarda daha güçlüdür.
Erkekler kadınlardan daha geleneksel tutumlara sahiptirler.

İş bölümü
Kadınların yüksek öğretime katılmaları, ev işi ve çocuk bakımı erkekler önceleri yalnızca kadınlar için olduğu düşünülen daha fazla etkinlikte bulunmakta mıdırlar?
Çok rollülük.......
toplumsal cinsiyet ile ilgili görsel sonucu


1 yorum:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...