13 Mart 2019 Çarşamba

Psikoloji Bilimi Alt Dalları

Ön Uyarı: Az sonra okuyacağınız bu yazı ders notudur. Gördüğünüz yanlış bir ifade olursa lütfen yorumlarda bildiriniz.

Psikoloji Nedir?
Psikoloji, zihni benliği ve diğer bireyleri anlamak üzerinedir. Psikolojinin Tarihi ve gelişimi sorulardan bir bilime giden süreç diyebilirz.

Psikoloji Nasıl Bilim Haline Geldi?

Aristoteles beden ve ruh arasındaki ilişkiyi anlamak için sorular sordu. M.Ö 300 lü yıllarda sorulan bu soruların cevapları gözlem yapmak ve varsayımda bulunmaktı.
Wilhem Wudunt (18323 -1920) psikoljinin bir bilim haline gelmesini sağlayacak iki öğe ortaya koymuştur.
1. Dikkatli şekilde gerçekleştirilen gözlemler
2. Deneyler

Wilhem Wundt'un Deneyi  (1879)

Bir kişinin kendi farkındalığında olması, biraz daha uzun sürer. wilhem Wundt, Psikolojöinin ilk lisans öğrencileriyle ilk psikoloji laboratuvarını Almanya'nın Leipzing kentinde kurmuştur.

Edward Titchener - Yapısalcılık 

Titchener, tıpkı hocası Wilhelm Wundt gibi, öz bildirime dayalı bilginin doğruluğuna inandı. İnsanlara kendilerini yansıltacak şekilde içebakış görevi verdi. Bir çiçeği kokladıklarında, bir yiyieceği tatkıklarında ya da bir müzik aleti dinlediklerinde (uyaranlar) deneyimleridikleri duyumları bildirmeleri istendi.
Titchener, zihin yapısını anlamak için bu içebakış bildirimlerini kullandı ve bun yapıslcılık olarak adlandırdı.
 Yapısalcılar, "İnsanlar anlık duyumları, imgelemleri ve hisleri nelerdi?" ya da "İnsanlar diğerleyle nasıl ilişki kuruyorlardı?" sorularının cevabını aradılar. İçebakış yöntemi, zeki ve sözel becerisi yüksek insanları gerektirdiğinden ve deneyimden deneyime farklıştığından zamanla popülerliğini kaybetti.

William James (1842-1910)

 "İşlevselcilik"i geliştirdi. insan düşüncelerini ve davranışlarını inceledi. Bunların ne işlevi oldukların anlamaya çalıştı. Bunları Atalarımızın hayatta kalmasına nasıl yardım ettiler? Psikolojinin İlkeleri kitabını yazdı.

Mary Whiton Calkins 
Bellek araştırmasıcı APA'nın ilk kadın başkanı. William James ile bilrilikte çalıştı ancak kadın olduğu için Harward'ın doktora programına kabul edilmedi.

Margaret Floy Washburn 

Psikoloji doktorası alan ilk kadın. Apa'nın ikinci kadın başkanı. Hayvan Zihnni (the Animal Mind) kitabının yazarı. Edward Titchener ile çalıştı. Ancak deneysel psikologlar topluluğuna giremedi. (Kadın olduğu için olabilir)

Psikoloji Bilimindeki Akımlar 

Davranışcılık 
Bir tavaşanla çok yüksek sesi eşleştirerek bir beğbeğe tavşanlardan korkmayı öğrenten John B. Watson - Klasik koşullanma.

B.F Skinner , edimsel koşullanma yoluyla güvercinlere ödül almaları için istenilen davranışları yapmalarını öğretti. İnsan topluluklarının bu yöntemle nasıl şekillendirelebileceğini göstermek istedi.

Freudyen \ Psikanaliitik Psikoloji
Sigmund Freud, psikanalizmin kurucusu, (1800'lerin sonları) Ruhsal bazuklukları olan insanları inceledi ve onlaraı yardım etmeye çalıştı. Çalışma ve tedavi yönelimi olarak bilinçaltı\bilinçdışı dürtülerin isteklerin ve ihtiyaçların rolüne odaklandı. Çocukluk çağı deneiymelirinin önemine vurgu yaptı.

Humanistik Psikoloji 
Hümanistler
Psikolojik sorunları olan insanlara odaklanmak yerine büyüme ve gelişme potansiyeli olan insanları incelediler. insanların sveldiklerin kabul edildiklerini hissetlemelrine ve tam potansiyellerine ulaşmalarına yardımcı olmak için kuramlar geliştirdiler. Maslow ve Carl Rogers

Bilişssel Devrim 
1960'lı yıllar
Zihnin bilgiyi nasıl işlediği ve korduğuna ilişkin odaklaanma tekrarar canlandı. Bilişssel psikoloji, bilgiyi algılammazın, işmememezin ve hatıralamamızın yollarını bilimsel olarak incler. Bilişssel yaklaşım, bireyin kendini anlamasına ve depresyon gibi bozuklukalrın tedavi edilmesine kapı açmıştır. Bilişsel sinirbilim, iki alanın birleşmesinden oluşur. bilişsel psikoloji (zihin bilimi)  ve sinir bilim (beyin bilimi)

Evrimsel Psikoloji 
Türlerdiki çeşitlilik, adaptasyona ve yaşamda kalma değerine göre doğa tarafından seçilir ya da reddedilir. (doğal seçilim). Hayvanlarla deney yapmamının önünü açtı. 

Yapısalcılık 
Wudunt ve Titchener tarafından desteklenen; insan zihninin yapısını ortaya koymak için içebakış yöntemini kullanan erken dönem düşünce okuludur.

İşlevselcilik 
Zihinsel ve davranışsal süreçlerin nasıl işlediğini bu süreçlerin organizmanın uyum sağlamasına hayatta kalmasına ve gelişmesine nasıl olanak sağladığını inceleyen Darwin'den etkilenen William James tarafından geliştirilen düşünce okuludurb

Psikolojinin Alt Alanları 

Araştırma Alanları

Biyolojik, Gelişimsel, Bilişsel, Kişilik, Sosyal, Pozitif Psikoloji

Uygulamalı alanları

Klinik Psikoloji
Psikolojik danışmanlık
 Eğitim Psikolojisi
Endüstri ve Örgüt
Halk Psikolojisi
Trafik Psikolojisi

Psikoloji, merkezi bir bilimsel disiplindir. Biyolojik denelerden, kültürel karşılaştırmalara kadar çeşitli alanda, psikoloji bilim insanları ortak bir arayış etrafında birleştirmiştir: Davranışı ve ona temel olan zihni tanımlamak ve açıklamak
Biyolojik Psikologlar: Beyin ve zihin arasındaki bağlantıralın keşfi
Gelişim Psikologları Rahimden mezara değiyin yeteneklerimizin araştırılması
Bilişssel Psikologlar: Algılarımız, düşüncelerimiz ve problemleri nasıl çözdüğümüz ile ilgili deneyler yapanlar.
Kişilik Psikologları:Kalıcı özelliklemizi inclerler
Sosyal Psikologlar: Birbirimizi nasıl gördüğümüz ve nasıl etkilediğimizi keşfederler

Psikolojiinin en büyük sorunu Doğa mı, Çevre mi?

Doğayı savunanlar, Platon, Descartes, Charles Darwin
Çevre, Aristoteles John Locke

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...